Klantenservice: info@carecosmetix.be 0493 776756
Français Nederlands

Verkoopsvoorwaarden

Vind ons op Facebook

 
 
sideblock

Informatie

CARE COSMETIX BV


Tel       : 0493-776756
Email   : info@carecosmetix.com
BTW    : BE0887.308.587
IBAN    : BE16-0682-4703-4674
BIC      : GKCCBEBB

 

 

 

sideblock

Algemene Verkoopvoorwaarden 

 

Art. 1. Toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Care Cosmetix bvba gezeteld te Antwerpen, Mechelsesteenweg 101, 2018 in België en met ondernemingsnummer BE0887.308.587.

 

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

 

CARE COSMETIX BVBA kan specifieke bepalingen van de algemene voorwaarden wijzigen. Daarom is het noodzakelijk dat u ze bij elk bezoek aan deze website herleest. Wij gaan ervan uit dat u bij het valideren van uw bestelling de algemene voorwaarden gelezen en geaccepteerd hebt. Elke bestelling impliceert een zwijgende en onvoorwaardelijke instemming met de huidige Algemene Voorwaarden.

 

Art. 2. Vermelde prijzen

Alle op deze website vermelde prijzen zijn in euro en exclusief btw voor Professionals en inclusief BTW voor particulieren.

Tenzij anders aangegeven gaat het altijd om 1 exemplaar van het genoemde artikel.

Care Cosmetix bvba behoudt zich het recht voor haar prijzen zonder voorafgaandelijk aankondiging tussentijds te wijzigen.

 

Art. 3. Koopovereenkomst en bestelling

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van een bestelling via deze website. Tijdens het bestelproces dient u het vakje ‘Ik heb de Verkoopsvoorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord’ aan te vinken. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

 

Elke aankoop is definitief vanaf het moment dat u een bevestiging  ontvangt van uw bestelling. Bestellingen bij Care Cosmetix bvba kunnen geplaatst worden door elke natuurlijke of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar, die ofwel professioneel of startende zelfstandige is.

 

Art. 4. Betaalvoorwaarden

De betaalvoorwaarden voor CARE COSMETIX BVBA zijn de volgende:

·        Betaling bij bestelling met overschrijving

·        Online betaling via MultiSafepay

·        Afhaling in onze winkel waar u ook met bankkaart kunt betalen.

Bestellingen die via overschrijving worden voldaan, worden pas verzonden na bijschrijving van het volledige factuurbedrag.

 

Art. 5. Aanbiedingen, kortingen en andere acties

Aanbiedingen zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn aangekondigd door Care Cosmetix bvba en gelden alleen voor vastgestelde perioden en /of speciale gelegenheden en zijn dus altijd in de tijd beperkt.

Mondelinge afspraken zijn enkel geldig indien ze schriftelijk door Care Cosmetix bvba worden bevestigd.

Met deze leveringsvoorwaarden vervallen alle eerdere kortingsregelingen welke mogelijkerwijs aan

cliënten en/ of producten gekoppeld zijn.

 

Art. 6. Beschikbaarheid van de producten

Onze producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. De indicatie voor de beschikbaarheid van een product wordt aan ons bekend gemaakt door onze leveranciers, en worden u meegedeeld op het moment dat een bestelling gedaan wordt. Alle fouten en eventuele wijzigingen zijn onafhankelijk van onze wil en vallen niet binnen onze verantwoordelijkheid. Mocht een product na bestelling niet beschikbaar zijn, dan wordt u hiervan per e-mail zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, waarna u, als u dat wilt, uw bestelling kunt annuleren als de wachttijd meer dan 15 werkdagen bedraagt.

 

Art. 7. Verzending en levering

Met uitzondering van uitdrukkelijk verzoek van de klant selecteert CARE COSMETIX BVBA de manier waarop de producten verzonden worden. Deze worden verstuurd voor het risico en de kosten van de ontvanger.

De klant moet zich bij ontvangst van het product ervan verzekeren dat het in goede staat is en eventuele bezwaren aantekenen bij de transporteur binnen de hiervoor wettelijk voorziene termijn.

 

Opgelet, de vermeldingen ”onder voorbehoud van controle“ of ”onder voorbehoud van uitpakken“ hebben geen enkele wettige geldigheid bij transporteurs of verzekeraars.

 

De Klant is verplicht bewijs te overleggen van elk ontbreken of defect.

 

CARE COSMETIX BVBA doet er alles aan de vermelde levertijden te respecteren, maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele veroorzaakte schade door te late levering, en accepteert in deze optiek geen enkele annulering van een bestelling. Een bestelling van meerdere artikelen die niet op voorraad zijn kan een langere levertijd tot gevolg hebben, of een annulering.

 

Art. 8. Bezwaren

Als de ontvangen producten niet conform de factuur zijn, dient de klant CARE COSMETIX BVBA hiervan onmiddellijk en niet later dan 48 uur na ontvangst van de producten op de hoogte brengen. Elk bezwaar van moet opgestuurd worden met een kopie van de rekening.

 

Art. 9. Aansprakelijkheid

De goederen en diensten welke door CARE COSMETIX BVBA geleverd worden zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik door daartoe op volgende wijze opgeleide beroepsbeoefenaren. CARE COSMETIX BVBA accepteert op generlei wijze verantwoording voor onoordeelkundig gebruik van de door haar geleverde producten. CARE COSMETIX BVBA stelt zich eveneens niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik c.q.de toepassing van de producten welke duiden op aanwezigheid van allergieën en/ of andere ziektebeelden bij zowel de gebruiker/ koper als de klant.

 

Art. 10. Offerte

Afbeeldingen, maat-en gewichtsopgave, enz. welke de verkoper verstrekt in catalogi, de webshop of anderszins, zijn niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de koper niet het recht de goederen te weigeren, betaling achterwege te laten of schadevergoeding te eisen. Toezendingen van catalogi en/of prijslijsten verplichten de verkoper niet tot levering en blijven zijn eigendom.

 

Art. 11. Verzaking, annulering en omruiling

Zoals bepaald in Art. 3, levert Care Cosmetix bvba uitsluitend producten aan professionele gebruikers. Er is dan ook geen verzakingsrecht van toepassing overeenkomstig art. 80 §4, 2° Wet op de handelspraktijken en voorlichting van de consument.

 

Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn. Bij annulering van een order door de klant is deze aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd van 20% van de geannuleerde order, zonder dat de verkoper ertoe gehouden is enige schade aan te tonen.

 

Wenst u door uitzonderlijke omstandigheden toch te informeren of een bestelling geannuleerd kan worden, dan dient u ons binnen 7 dagen na bestelling (inclusief de besteldatum) schriftelijk of via e-mail te contacteren. 7 dagen na besteldatum is de koper wettelijk verplicht de bestelde goederen af te nemen en te betalen.

 

Om hygiënische redenen kunnen wij studentenpakketten of geopende verpakkingen van verbruiksproducten niet omruilen of als terugzending aanvaarden.

 

Art. 12. Opeisbaarheid

De niet-betaling op haar vervaldag van één factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

  

Art. 13. Interesten

Betalingen dienen te gebeuren volgens de aangegeven betalingscondities. Na de vervaldag geldt een rentevoet van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum over het openstaande bedrag, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Indien de koper in gebreke is te betalen, is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en kan hij tot ontbinding der overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen.

 

Art. 14. Betwistingen

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle betwistingen is uitsluitend de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

 

Art. 15. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het verzamelen van persoonsgegevens is bij wet verplicht bij verkoop of afstand. Om bestellingen correct te kunnen verwerken en versturen is deze informatie essentieel, bij het ontbreken ervan of bij onvolledige gegevens kan de bestelling ongeldig verklaard worden. Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens door CARE COSMETIX BVBA behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een inzage, controle, verbetering en het recht op schrapping. De persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden.

© Alle rechten voorbehouden Care Cosmetix bvba - Realisatie Watts Webdesign